تبلیغات
زعفران نیوز کرمان(گلزار) - مدیریت تجارت در تجارت جهانی زعفران
زعفران نیوز کرمان(گلزار)\

تجارت زعفران در کشور ما می تواند بعنوان الگوی تجاری در فرآیند تجارت جهانی مورد مطالعه قرار گیرد. زعفران در کشور ما با وجود نقاط قوت فراوان ذاتی مانند سابقه تاریخی،سطح وسیع زیر کشت وحجم بالای تولید، کیقیت آن در سالهای اخیر با چالشهای فراوان همراه بوده است. در طی سالهای اخیر ،هرساله کشور، مردم،زعفرانکاران، ،تجار ،صادر کنندگان ، مدیران اجرایی وسیاسی با دغدغه های رکود افت قیمت ورشکستگی زعفرانکاران،گرانی ،احتکارتقلب وقاچاق زغفران دست به گریبان می باشند. امروزه تجارت مقوله جهانی است که قطعا میبایست از قواعد تجاری جهان تبعیت نمایید .اولین قاعده در تجارت امروز توان رقابت پذیری در عرضه ،تقاضای، تامین استانداردهای جهانی است که در حقیقت شرط اول ورود به تجارت جهانی است . در اقتصاد بقا وتوسعه هر محصول متکی به توسعه تجاری ودر اختیار گرفتن سهم بیشتر بازارجهانی وصادرات آن می باشد. " توسعه ،شکوفایی صنعت زعفران در ایران درگروصادرات و ارزش افزوده صادراتی آن است ."" مدیریت تجارت زعفران در ایران میبایست برمبنای تجارت جهانی تعریف وسازماندهی گردد شکوفایی ،توسعه پایدار صنعت زعفران در ایران در گرو ارزش افزوده صادراتی آن میباشد . فقدان استراتژی جهانی زعفران ایران را متحمل زیانهای هنگفت نموده است ومانع اصلی نوسعه پایدار صنعت وتجارت زعفران است. وعامل اصلی بحران تجاری در زعفران ایران بحساب می آید. بررسی ،بازخوانی سیاستهای ورویکردهای تجاری زعفران بویژه دردو دهه اخیر بیانگر فقدان استراتژی تجاری درصنعت زعفران است.در دو دهه گذشته علیرغم سیاستهای حمایتی فراوان ازتجارت زعفران در کشور ما ،صنعت زعفران توسعه تجاری پایداری را تجربه نکرده است. زعفران ایران در تجارت چهانی با چالشها عمده زیرروبرواست : 1- فقدان سازمان تجاری حرفه ای زعفران اتحادیه های حرفه ای تولید کنندگان تجار صادرکنندگان اتحادیه های در اقتصاد جهانی بنگاههای حرفه ای اقتصادی محسوب می گردند ،توسعه پایداراقتصادی در گرو رقابت پذیری است . اتحادیه مجمع المنافع واحد اقتصادی است که در توسعه پایدار نقش مهمی راایفا میکند،هماهنگی و اراده جمعی در این اتحادیه ها رکن اصلی تفوق اقتصادی است. سازمان زعفران مرکب از تولیدکنندگان ،تجار خرده فروش،صادر کنندگان زعفران اگر چه دارای تشکیلات اتحادیه واعضای رسمی میباشند وهر چند این تشکیلاتها دارای اعضای فعال ودلسوز هم میباشند اما رویکردهای جمعی آن پویایی لازم اتحادیه حرفه دردو مولفه قدرت وبرد اقتصادی بطور کامل دارا نمیباشد. دلایل چنین استدلالی را می توان در بحرانهای پیاپی زعفران ،عدم مدیریت بحران (خلاء دو مولفه های فوق) بر شمرد. بحرانهای صنعت زعفران در صورت وجود اتحادیه های حرفه ای ونیرومند یا فرصت بروز نمی یافت ویا در صورت بروز براحتی قابل مدیریت بود مشکلات زعفران در سال های گذشته رکودهای پیاپی ناشی از کاهش یا افرایش قیمت ،تقلب ونهایتا دخالت دولت واعلام خرید توافقی زعفران محصول فقدان اتحادیه های حرفه ای زعفران است. مدیریت اقتصادی زعفران میباست در هرم مدیریت اتحایه های زعفران از تولید کنندگان تا صادرکنندگان وتحت نام سازمان تجاری زعفران ایران سازماندهی وساماندهی گردد. سازمان تجاری زعفران ایران (اتحادیه های ) هر سال میبایست با آنالیز دقیق بازارجهانی وانتقال آن به پیکر سازمان (اعضای ) ضمن آمادگی لازم قدرت ابتکار جهانی بازار زعفران را بعهده گیرد. استراتژی اصلی میبایست بر ایجاد هماهنگی در جهت امکان بدست گرفتن سهم چهانی بازار ا متمرکز گردد. خلاء سازمان تجاری واستراتژی پویا باعث حاکمیت جریان دلالی ویا باعث دولتی شدن زعفران ویا شبه دولتی شدن (اتحادیه تعاونی روستایی) خواهد شد که عملا درمناسبات تجاری زعفران درداخل وتجارت جهانی زعفران عامل ضد توسعه خواهد بود. 2-تامین انتظارات بازارجهانی کیفیت ایمنی وبهداشت عطر ،رنگ ،طعم بسته بندی کیفیت زعفران ایران از لحاظ کیقیت ذاتی دارای سایقه تاریخی خوبی است ، اما رقابت جهانی در کیفیت عمومی مانند بهداشت در فرآوری ، رنگ ، طعم ومزه ،کیقیت بسته بندی عوامل اصلی درحضورپایدار در بازار چهانی است. صنعت زعفران ایران در سالهای اخیر توسعه کیفی قابل قبولی را داشته است اما شکوفایی اقتصادی زعفران ایران در گروارزش افزوده صادراتی آن است.عدم ثبات ،نوسانات پی درپی تهدید جدی برای صنعت زعفران است. توسعه استانداردهای کیفیزعفران ایران از طریق سازمان تجاری زعفران ایران قابلیت توسعه پایدارتری دارا میباشد. انتقال انتظارات جهانی وآموزشهای لازم در ابعاد استانداردهای جهانی،بهداشت ،ذوق وسلایق ، ذائقه جهانی وبسته بندی از طریق اتحادیه های عملی تر است. 3- رقابت تولید کنندگان جهانی زعفران در تولید قیمت بازاریابی وبازار سازی رقابت محوراصلی تجارت وبازرگانی است وتجارت جهانی زعفران از این قاعده مستثنی نیست . ایران با تولید 90-80% زعفران جهان بالاترین دست را در تجارت زعفران دارا است تولید وهزینه تمام شده تولید شده برگهای برنده زعفران ایران است. رقبای اروپایی تولید زعفران در اروپا چه از بعد محدودیت سطح زیر کشت ،گران بودن دستمزد در قابت با زعفران ایران دچار مشکل بنیادی است.تولید پایین ودستمزد بالای ازموانع اصلی زعفران اروپا است. نقاط قوت رقبای اروپایی( اسپانیا،یونان و..) رونق اقتصادی زعفران در اروپا قیمت بالای زعفران (تولید پایین)،تکنولوژی ودانش فنی روز در بسته بندی، تبلیغات ،دسترسی آسان وگسترده به بازار جهانی تجارت الکترونیک توسعه یافته وخرید انلاین است. رقیب آسیایی( زعفران کشمیر) کشمیر اصلی ترین رقیب زعفران ایران از لحاظ شباهت تقریبی اکوسیتم منطقه ای(کیفیت)،وجغرافیای اقتصادی (نیروی کار ودستمزد ،هزینه تمام شده )است. اما زعفران کشمیر اصلی ترین رقیب زعفران ایران تحت تاثیرتولید بالاو قیمت پایین زعفران ایران حتی در یازار هند دچارانغعال شدید حتی ورشکستگی است. 3-فن آوری اطلاعات -تجارت الکترونیک زعفران ایران باید بسوی توسعه فن آوری اطلاعات وتجارت الکترونیک بعنوان زیرساخت اصلی تجارت جهانی قدم بر دارد دو زیرساخت مهم وعامل اصلی رونق تجاری رقبای اروپایی زعفران ایران است. توسعه جهانی کشت وبرداشت زعفران ورقبای جدید گرم شدن زمین وتفییرات چوی امکان تفییر جغرافیای کشت وبرداشت زعفران را امکان پذیر وقطعی کرده است . مطلعات بنیاد های بین المللی وسازمان ملل متحد بمنظور چایگزینی کشت خشاش ومبارزه با مواد مخدر در افغانستان کشت زعفران را بعنوان یک گزینه معرفی کرده است . همچنین کشورهای دیگر مانند نیوزلند مطلعات کاربردی را درجهت کشت زعفران در کشور خود انجام داده است وبه نتایج مثبتی رسیده اند واین به معنی ورود رفبا جدید در تجارت زعفران است . در مواجه با توسعه جهانی کشت زعفران ، کشور ما با چند گزینه روبرو است : -1- مقابله با توسعه کشت منطقه ای وجهانی زعفران به نظر میرسد مقابله با توسعه کشت زعفران مانند ممنوعیت خروج پیاز زعفران در دراز مدت امکان پذیر نمیباشد چرا که با توجه به چهانی شدن ارتباطات واقتصاد ایجاد محدودیت متنفی است به فرض در صورت اراده توسعه کشت زعفران ایران تنها تولید کننده زعفران نمیباشد وامکان خریدو تکثیر پیاززعفران از کشمیر،اسپانیا ، مراکش، یونان براحتی امکان پذیر است. از طرف دیگر با توجه به توسعه فن آوری مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوژی امکان تولید پیاز زعفران سازگار با هوای معتدل وهمچنین شناسایی ژنهای مسئول عطر وطعم وحتی رنگ زعفران امکان ایجاد ژن نوترکیبی در بقیه محصولات کشاورزی مانند برنج وگندم درسالهای آتی دور از انتظار نیست. لذا سیاست مقابله با توسعه جهانی کشت زعفران سیاست انفعالی ونمی تواند در دراز مدت موثر باشد. 2- آمادگی وپاسخ هردو مورد توسعه منطقه ای وفن آوری مهندسی ژنتیک در زعفران بیانگر این حقیقت است که تجارت جهانی زعفران تجارت سودمندی برای سالهای آینده خواهد بود وضنعت زعفران ایران میبایست ضمن آمادگی با شرایط چهانی نسیت به تقویت سازمان تجارت زعفران اقدام نماید . تولید بالای زعفران با کیفیت ایران برگ برنده ای است که نباید به رقبا سپرد ،تقویت اتحادیه های زعفران ارتقای کیقی زعفران ایران است ،توسعه صنایع و فن آوری بسته بندی ، صنایع تبدیلی ارکان اصلی تجارت زعفران ایران است. کار بروی توسعه تجارت الکترونیک در تجارت زعفران که نقطه فوت رقبای اروپایی زعفران ایران گامی بزرگ درتوسعه بازار یابی حفظ بازار جهانی زعفران ایران است. مدیریت سازمان تجاری زعفران در کشور میبایست با درک موقعیت جهانی درراه احیای اعتلای جایگاه جهانی بویژه بدست گرفتن قدرت تعیین قیمت جهانی زعفران بعنوان بزرگترین تولید کننده جهان وقطب زعفران جهان قدم بر دارد

محمد مجتبایینوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1388 توسط hamid vafae
سایت تبادل لینک خودکار